SPRÅK

Åpenhetsloven

Fra og med 1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft i Norge.

Formålet er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder.

En vesentlig del av loven er å sikre allmenhetens tilgang på informasjon vedrørende disse forholdene og hvordan virksomheter håndterer dem. Sammen med andre tiltak, skal lovkravet bidra til Norges arbeid med å imøtekomme og etterleve FNs bærekraftsmål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, samt mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Kjernen av loven innebærer en plikt til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger.

Aktsomhetsvurderinger innebærer at virksomheter skal kartlegge mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til produksjon og leverandørkjeder, iverksette forbedringstiltak, følge opp og rapportere.

Formålet med loven er å øke tilliten og dialogen mellom virksomhetene og samfunnet,
samt å forebygge korrupsjon, skatteunndragelse og andre uetiske praksiser.

Aktsomhetsvurderinger – hva gjør Øveraasen?

Øveraasen har satt i gang tiltak for å ha god oversikt over sine leverandører, og sikre at de oppfyller Øveraasens krav til kvalitet, miljø og etikk. Bedriften har utarbeidet en leverandørkodeks, som beskriver de forventningene og standardene som Øveraasen stiller til sine leverandører.
Leverandørkodeksen omfatter blant annet temaer som arbeidsforhold, helse og sikkerhet,
miljøvern, antikorrupsjon og menneskerettigheter. Øveraasen krever at alle leverandører
overholder leverandørkodeksen, og gjennomfører jevnlige revisjoner for å kontrollere at dette
blir fulgt opp.

Leverandørbesøk

Hvert år reiser Øveraasen ansatte på leverandørbesøk, for å styrke relasjonene og samarbeidet
med sine leverandører. Øveraasen har leverandører fra ulike land og regioner, og mener det
er viktig å møte dem ansikt til ansikt for å utveksle erfaringer, ideer og tilbakemeldinger.
Bedriften har også et mål om å bidra til lokal utvikling og verdiskaping i de områdene der
leverandørene holder til. 

Gjennom disse tiltakene viser Øveraasen at de tar sitt sosiale ansvar på alvor, og at de
ønsker å være en positiv kraft i samfunnet. Bedriften mener at dette ikke bare er bra for deres
omdømme og konkurranseevne, men også for deres verdier og visjon. Øveraasen vil fortsette å
jobbe for å forbedre sin sosiale politikk.

For mer informasjon henvises det til Øveraasens bærekraftrapport som publiseres januar 2024.