SPRÅK

Bærekraft: 

et fotavtrykk

å være stolte av

Øveraasens bærekraftsmål

Det er et naturlig valg for Øveraasen å bidra til at FNs bærekraftsmål blir nådd innen 2030.

Vi tar samfunnsansvaret vårt på alvor, og som en verdensledende produsent av snøryddingsutstyr til hele den snørike verden skal vi bruke vår posisjon til å gjøre en forskjell.

 


Vi har siden grunnleggingen i 1908 satt dype spor etter oss flere steder i verden, og sammen med resten av verden møter vi nå flere av de største og vanskeligste utfordringene vi har opplevd i vår 116 år lange historie.

Klimaendringer og ikke-bærekraftig industri endrer hele levemåten vår, og skader vår sårbare klode.

Vi i Øveraasen er fast bestemt på at vi skal etterlate oss et fotavtrykk vi kan være stolte av, bidra til bærekraftig utvikling og skape positiv endring gjennom den daglige driften.

Det er disse ambisjonene som gjør at Øveraasen hver dag utvikler bedre og mer  høyteknologiske produkter der vi hele tiden fokuserer på det siste innen alternative energikilder, samarbeid og trygge arbeidsplasser.

Øveraasen som virksomhet og våre produkter berører enten direkte eller indirekte mange av FNs 17 bærekraftsmål og vi har valgt å fokusere på følgende mål for å bidra til at FNs Bærekraftsmål nås innen 2030:

Vi tilstreber å benytte så gode, tidsriktige og miljøvennlige metoder i vår tilvirkning av produkter som mulig. 

Produktene våre skal inspirere til bruk av ressurser som har
minimal innvirkning på miljøet. De skal være smarte og ha lang levetid, med tekniske løsninger av høy kvalitet.

Lang levetid = solid konstruksjon

Forbedret rustbestandighet og enklere produktreparasjon hvor nøkkelkomponenter kan byttes eller repareres. 

Når Øveraasen velger leverandører, tar vi hensyn til miljøet, menneskerettigheter og gode arbeidsforhold.

 

Vi er sertifisert etter ISO-14001 og jobber daglig med å redusere negative effekter på miljøet gjennom lavere energiforbruk, avfallshåndtering, ressursplanlegging og etterlevelse av miljøkrav.

For å redusere faren for utslipp til luft, jord og vann sørger vi for å benytte gode rutiner og prosedyrer for hvordan vi behandler avfallet vårt.

 

Vi skal være med på å styrke enkeltpersoners og institusjoners  evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av
klimaendringer.

Øveraasen skal effektivisere og fokusere på en klimasmart produksjon.
Vi skal redusere energiforbruket til oppvarming, ventilasjon og selve produksjonen.

Vi jobber daglig med å gjøre logistikken mer effektiv og miljøvennlig ved å redusere transportavstander, optimalisere pakking og utnytte kapasiteten.

Vi skal bidra med kunnskap om hvordan man ved bruk av tidsriktig teknologi og ressurser effektiviserer snørydding for å minimalisere utslipp.

Fokus settes på digitalisering og økt bruk av teknologidrevet kommunikasjon som erstatter unødvendig reisevirksomhet.
 

Vi skal være en kompetansebedrift med høye krav til fag-kompetanse, integritet og samarbeidsevne i alle deler av virksomheten – fra styret til fagarbeideren.

Dette for å opprettholde et godt forhold til kunden og oppnå lønnsomhet.

Vi skal være en virksomhet som tar ansvar for våre medarbeidere og gir alle like muligheter, uavhengig av kjønn og funksjonsevne.

Vi ønsker å involvere oss i lokalsamfunnet gjennom inntak av lærlinger og utplasseringselever og å bidra til at disse får en motiverende og tidsriktig utdannelse med de riktige kunnskapene 
for fremtiden.

Vi skal fremme likestilling ved å gi likeverdige vilkår og bli like høyt verdsatt uavhengig av kjønn, bakgrunn, kultur eller legning.

Vi ansetter mennesker med riktig kompetanse og utdanning, og gir alle samme muligheter, ansvar og utvikling.

Ansvarlig valg av leverandører og materialer. Når vi velger
leverandører, tar vi hensyn til miljøet, menneskerettigheter og
gode arbeidsforhold.
 

Vi skal sørge for at menneskene som arbeider for oss blir tatt vare på gjennom gode rutiner som følger de gjeldende regler og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet.

Gjennom grundige og gode rutiner som forebygger skader og sykefravær skal vår visjon være null skader og under tre prosent sykefravær.

Gjennom trygge, sosiale og stabile arbeidsforhold ønsker vi å bidra til trivsel og vekst blant vår ansatte.

 

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke
partnerskap. Myndighetene, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.

Øveraasen vil arbeide aktivt for å etablere partnerskap for bærekraftig industriell drift. 

Vi skal jobbe tett med våre kunder, underleverandører og andre
samarbeidspartnere for å utvikle våre produkter til stadig å bli 
mer miljøvennlige. 
  

Vi kan ikke redde verden alene,
men alle kan bidra til at
FNs Bærekraftsmål for 2030 blir nådd