SPRÅK

Bærekraft; 

et fotavtrykk

å være stolte av

Øveraasens Bærekraftsmål

 Å ta del i at FN’S Bærekraftsmål nås innen 2030 er et naturlig valg for Øveraasen. 

Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor og som en verdensledende produsent av snøryddingsutstyr til hele den snørike verden skal vi bruke vår posisjon til å være med å gjøre en forskjell.


Vi har siden grunnleggingen i 1908 satt dype spor etter oss flere steder i verden, og sammen med resten av verden møter vi nå flere av de største og vanskeligste utfordringene vi har opplevd i vår 112 år lange historie.

Klimaendringer, pandemi og ikke-bærekraftig industri endrer hele vår måte å leve på og vår sårbare jordklode.

Vi i Øveraasen er fast bestemt på at vi skal etterlate hos et fotavtrykk vi kan være stolte av, bidra til bærekraftig utvikling og skape positiv endring gjennom den daglige driften.

Det er disse ambisjonene som gjør at Øveraasen hver dag utvikler bedre og mer  høyteknologiske produkter der vi hele tiden fokuserer på det siste innen alternative energikilder, samarbeid og trygge arbeidsplasser.

Øveraasen som virksomhet og våre produkter berører enten direkte eller indirekte mange av FNs 17 bærekraftsmål og vi har valgt å fokusere på følgende mål for å bidra til at FN's Bærekraftsmål nås innen 2030:

Vi tilstreber å benytte så gode, tidsriktige og miljøvennlige metoder i vår tilvirkning av produkter som mulig. 

Våre produkter skal inspirere til bruk av ressurser som har
minimal innvirkning på miljøet.

Produktene våre skal være smarte og ha lang levetid med       
tekniske løsninger av høy kvalitet.

Lang levetid = solid konstruksjon

Forbedret rustbestandighet og enklere produktreparasjon hvor nøkkelkomponenter kan byttes eller repareres. 

Når Øveraasen velger leverandører, tar vi hensyn til miljøet, menneskerettigheter og gode arbeidsforhold.

 

Vi er sertifisert etter ISO-14001 og vi jobber daglig med å redusere negative effekter på miljøet gjennom lavere energiforbruk, avfallshåndtering, ressursplanlegging og etterlevelse av miljøkrav.

For å redusere faren for utslipp til luft, jord og vann sørger vi for å benytte gode rutiner og prosedyrer for hvordan vi behandler vårt avfall.

 

Vi skal være med å styrke enkeltpersoners og institusjoners  evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av
klimaendringer.

Øveraasen skal effektivisere og fokusere på en klimasmart produksjon.
Vi skal redusere energiforbruket til oppvarming, ventilasjon og selve produksjonen.

Vi jobber daglig med å gjøre logistikken mer effektiv og miljøvennlig ved å redusere transportavstander, optimalisere  pakking og utnytte kapasiteten.

Vi skal bidra med vår kunnskap om hvordan man ved bruk av tidsriktig teknologi og ressurser effektiviserer snørydding for å minimalisere utslipp.

Fokus skal settes på digitalisering og økt bruk av teknologidrevet kommunikasjon som erstatter unødvendig reisevirksomhet.
 

Vi skal være en kompetanse-bedrift hvor det settes høye krav til fag-kompetanse, integritet og samarbeidsevne i alle deler av virksomheten - fra styret til fagarbeideren.

Dette for å opprettholde et godt forhold til kunden og oppnå lønnsomhet.

Vi skal være en virksomhet som tar ansvar for våre medarbeidere og gir alle like muligheter, uavhengig av kjønn og funksjonsevne.

Vi ønsker å involvere oss i lokalsamfunnet gjennom inntak av lærlinger og utplasseringselever og å bidra til at disse får en motiverende og tidsriktig utdannelse med de riktige kunnskapene 
for fremtiden.

Fremme likestilling mellom kjønn ved å gi likeverdige vilkår og bli like høyt verdsatt uavhengig av kjønn, bakgrunn, kultur eller legning.

Vi ansetter mennesker med riktig kompetanse og utdanning, og gir de samme muligheter, ansvar og utvikling.

Ansvarlig valg av leverandører og materialer. Når vi velger
leverandører, tar vi hensyn til miljøet, menneskerettigheter og
gode arbeidsforhold.
 

Sørge for at menneskene som arbeider for oss blir tatt vare på gjennom gode rutiner som følger de gjeldene regler og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet.

Gjennom grundige og gode rutiner som forebygger skader og sykefravær skal vår visjon være «null skader» og under 3% sykefravær.

Gjennom trygge, sosiale og stabile arbeidsforhold ønsker vi å bidra til trivsel og vekst blant vår ansatte.

 

For å lykkes med bærekrafts-målene trengs det nye og sterke
partnerskap. Myndighetene, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.

Øveraasen vil arbeide aktivt for å etablere partnerskap for bærekraftig industriell drift. 

Vi skal jobbe tett med våre kunder, underleverandører og andre
samarbeidspartnere for å utvikle våre produkter til stadig å bli 
mer miljøvennlige. 
  

Vi kan ikke redde verden alene,
men alle kan bidra til at
FN’s Bærekraftsmål for 2030 nås